سیاست بازگشت

</s></s>

  • ما بازگشت هر محصول باز نشده با 30٪ هزینه بازپرداخت را ظرف 30 روز از خرید شما قبول خواهیم کرد.

</s></s>

  • ما اعتبار حمل و نقل بازگشت را به جز نقص یا بی نظمی در پردازش سفارش ارائه نمی دهیم. مشتری مسئول کلیه هزینه های حمل و نقل است.

</s></s>

  • تمام محصولات با نوار آرم Zuo Modern مهر و موم شده اند. نوار باید INTACT باشد تا یک بازده یا مبادله باز نشده در نظر گرفته شود.